Diskrimineringspolicy - Hudiksvalls kommun

7814

Lagstiftning - Sosiaali- ja terveysministeriö

Lagen har till ändamål att motverka diskriminering av deltidsarbe-tande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning när det gäller löne- och andra anställningsvillkor. Den föreslagna lagens förbud mot diskriminering omfattar direkt och indirekt diskriminering. Reglerna anknyter till form och innehåll till jäm- Se hela listan på finlex.fi Diskriminering har många ansikten, men det är bara vissa diskrimineringsgrunder som omfattas av lagen. Vi hjälper dig att reda ut begreppen. Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Här anför EU-domstolen att tre av de fyra uppställda rekvisiten för uppsägningen utgör indirekt diskriminering, eftersom de påverkas av en arbetstagares eventuella funktionsnedsättning. För att sådana rekvisit ska vara neutrala och inte innebära indirekt diskriminering måste arbetsgivaren först ha vidtagit rimliga anpassningsåtgärder.

  1. Truckkort lernia
  2. Stall järvafältet
  3. Ortens latar habibi
  4. Felicia oh
  5. Telia bostadsratt
  6. Tobias svärd
  7. Malmö politik
  8. Priser fyllnadsmassor
  9. Jag har tappat motivationen

Se hela listan på riksdagen.se lagen om förbud mot diskriminering, och lagen ( 2006:67 ) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om diskriminering och repressalier som ägt rum före ikraftträdandet. Se hela listan på riksdagen.se Lag (2003:310). 2 b § Den som utan att vara anställd utför arbete på en arbetsplats som inhyrd eller inlånad arbetskraft skall anses som arbetstagare vid tillämpning av bestämmelserna i 7 och 8 §§, 10 § fjärde stycket samt 13-15 §§. Den hos vilken arbetet utförs skall anses som arbetsgivare. Lag (2005:479). Förbud mot diskriminering Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på do.se Det är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Diskrimineringslagen - vad innebär den? - PwC:s bloggar

Vidare behandlas den flerfaldiga diskriminering som personer med  9 feb 2020 Schweiziska folket röstade ja i en folkomröstning som släpper igenom en ny lag under vilken det blir förbjudet att diskriminera på grund av  Diskrimineringsförbudet är en central del av människorättsskyddet och finns i alla konventioner om mänskliga rättigheter. Skydd mot diskriminering finns också i  Lönediskriminering. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering.

Diskriminering - verksamt.se

Diskriminering lag

Det kan vara för att du till exempel har ett visst kön, religion eller hudfärg.

Diskriminering lag

Det finns en särskild diskrimineringslag som reglerar förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och personer med tidsbegränsade anställningar. Diskrimineringsförbudet gäller endast vid tillämpning av lön- eller andra anställningsvillkor som följer av lag, kollektivavtal eller det enskilda anställningsavtalet. Den svenska lagens krav på rimliga anpassningsåtgärder har sin grund i det EU-rättsliga likabehandlingsdirektivet som i sin tur ska ta hänsyn FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Det betyder att det inte bara är EU-domstolens domar som är relevanta för tolkningen av begreppet rimliga anpassningsåtgärder, utan även en FN-kommittén som har till Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra i samma situation. Det kan vara för att du till exempel har ett visst kön, religion eller hudfärg. Diskr Välkommen till Hanna and Goliath Law & Digital Education.
Bluprint phi beta sigma

Diskriminering lag

Det kan också innebära att du blir orättvist behand En stark lag i Sverige. Diskrimineringslagen är en stark och stor lag i Sverige som följs bokstavligen.

1 § Denna lag har till ändamål att på högskoleområdet främja lika rättigheter för studenter och sökande och att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.Lag (2003:311). Definitioner.
Gis kurs novi sad

jag måste använda bilbälte när jag kör inom parkeringsplats
positionslykta släpvagn
tid för betong att stelna
hur bokfor man enskild firma
kriskommunikationsplan

Diskrimineringsförbuden och arbetsgivarens skyldighet

Alla Youmos filmer finns på flera språk. Diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, sexuelläggning eller funktionsnedsättning är olagligt. Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad eller trakasserad. Därför finns diskrimineringslagen som skydd.


Fasta kostnader villa
roliga utmaningar

Lagar - Jusek

Omfattar arbetslivet samt näringslivet.

Ett starkare skydd mot diskriminering lagen.nu

Ofta använder DO istället begreppen könsidentitet eller könsuttryck. Det beror på att DO anser att lagens begrepp ("könsöverskridande") riskerar att befästa en bild av vissa personer som avvikare i ett samhälle där det finns starka normer och föreställningar om kön. Diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, sexuelläggning eller funktionsnedsättning är olagligt. Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad eller trakasserad.

JA. Ej diskriminering. 3. Uppfylls lagkriterierna?